Medezeggenschapsraad (MR)
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school tot het instellen van een medezeggenschapsraad.
Het doel van de MR is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming ten aanzien van het schoolbeleid. Zo heeft de MR instemmingsbevoegdheid als het gaat om wijzigingen van het schoolplan, het zorgplan en regels m.b.t. onderwijs en arbeidsomstandigheden. De MR heeft adviesbevoegdheid als het gaat om nieuwbouw, onderhoud en het aannemen van leden van de directie. De medezeggenschapsraad (MR) geeft dus adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben.
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De medezeggenschapsraad van De Zandloper wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Beide geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk belang: de school. Ze komen ieder vanuit hun eigen invalshoek op voor de belangen en het welzijn van de kinderen maar ook de personeelsleden. Daarmee is de MR geen klachtencommissie, maar speelt een rol bij het bevorderen van de communicatie, de openheid en het overleg binnen de school, zodat eventuele klachten zo goed en snel mogelijk worden afgehandeld. De oudergeleding wordt rechtstreeks door de ouders gekozen. De directie van de school kan gevraagd worden om een toelichting te geven op bepaalde zaken. Hierbij vertegenwoordigt de directie het bestuur. Indien de MR dit wenst kan zij rechtstreeks een bestuurslid of de algemeen directeur raadplegen voor overleg. Het overleg met het bestuur is door de Alkmaarse openbare scholen georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR wordt vanuit onze school bezocht door twee afgevaardigden. In de GMR worden zaken besproken, die voor alle openbare scholen van toepassing zijn, zoals vakanties, personeelsbeleid e.d..
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
Vergaderdata MR en GMR:
 
MR   GMR (obs De Zes Wielen- Oudorp)
Dinsdag 18 september 2018 Maandag 24 september (Ferry,   )
Woensdag 14 november 2018 Dinsdag 20 november (Ferry,   )
Woensdag 16 januari 2019 Woensdag 23 januari (Ferry,  )
  Dinsdag 12 februari (Thema)
Woensdag 6 maart 2019  
Woensdag 3 april 2019 Donderdag 11 april (Ferry,  )
Woensdag 12 juni 2019 Dinsdag 18 juni ( Ferry,  )
   

                                                                                                       

Hieronder vindt u de notulen van de vergadering:

Notulen MR vergadering juli 2018

Notulen MR vergadering april 2018

Notulen MR vergadering januari 2018

Notulen Mr vergadering september 2017

Jaarverslag MR

Notulen MR vergadering juli 2017