Nieuws uit de middenbouw
Hoe werken wij in de middenbouw ?                                              groepen 3, 4 en 5

Er zijn grote verschillen in aanbod tussen groep 3 end e groepen 4 en 5.
U vindt daarom op deze site eerst de informatie van groep 3 en aansluitend de informatie voor de groepen 4 en 5 samen.                  


In groep 3

Het jaar zal in het teken staan van (nog beter) leren lezen, schrijven en het verder uitbouwen van de rekenvaardigheden.
 
Zelfstandigheid
Wij vinden het op de Zandloper belangrijk dat de kinderen steeds zelfstandiger worden. In de klas proberen we daar ook een bijdrage aan te leveren.
Op het bord staat voor de kinderen altijd de dagtaak, hier kunnen ze zien wat ze vandaag allemaal moeten doen. Later in het jaar komt er voor rekenen ook de weektaak bij (zie onderdeel rekenen).
 
Taal/lezen
Wij werken met de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode is opgebouwd uit 12 kernen. In de eerste zes kernen staat het aanleren van nieuwe letters en oefenen van een goede leestechniek centraal. In de laatste 6 kernen komen de bijzondere leesregels en letterclusters (-ooi, -aai, ng, nk) aan bod en groeit de leestechniek uit tot een geautomatiseerd proces.
Er wordt elke dag in de klas nieuwe lesstof aangeboden en veel geoefend met letters en lezen, maar uw hulp is ook van belang. Thuis oefenen en herhalen is erg belangrijk. We sturen u bij elke nieuwe leeskern van tevoren de nieuwe letters en woordrijtjes. Zo kunt u oefenen met de aangeboden letters en samen hardop de woorden lezen. Ook kunt u regelmatig naar de bibliotheek gaan om boekjes te lenen. Elke dag 15 minuten samen hardop lezen werpt zijn vruchten af!
 
Rekenen
We reken met de methode De wereld in getallen. We starten met het tellen tot 20. We oefenen met het splitsen van de getallen tot 10. Dit zorgt ervoor dat de sommen t/m 10 geautomatiseerd worden. Later wordt de telrij uitgebreid tot 100 en maken we sommen t/m 20. Er wordt bij het rekenen veel gebruikt gemaakt van concreet materiaal zoals; blokjes, getalkaartjes, het rekenrek, muntjes/geld en de kralenstang (t/m 100).
Rond januari werken de kinderen naast de dagtaak zelfstandig aan de weektaak. Bij de opgaven van de weektaak komt alleen de al aangeboden stof aan bod.
 
Schrijven
De kinderen schrijven in groep 3 met potlood. We letten er goed op dat de kinderen hun potlood op de juiste manier vasthouden (tussen duim en wijsvinger en de middelvinger als kussentje eronder). Mocht het lastig zijn, dan maken we gebruik van een grippertje op het potlood.
De methode die we voor het schrijven gebruiken is Pennenstreken. We starten de eerste twee weken met het goed aanleren van het schrijven van de getallen.
Na de getallen, zullen de schrijfletters aangeboden worden. Als alle schrijfletters aangeleerd zijn, zullen de kinderen aan elkaar leren/gaan schrijven.
 
Zaakvakken
Hiervoor maken wij gebruik van de methode Blink. De verschillende kennisgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) komen geïntegreerd aan de orde. Hier starten we meestal in januari mee.
Ook maken wij gebruik van de techniektorens. De kinderen zullen in groepjes de verschillende lessen die bij de techniektorens horen uitvoeren.
 
Sociale vorming
Wij gebruiken de methode Leefstijl. Dit is een methode voor sociaal emotionele vaardigheden. De lessen bestaan o.a. uit spelletjes, praatopdrachten en soms werkbladen.
 
Creatieve en muzikale vorming
De opdrachten voor het knutselen en tekenen worden zoveel mogelijk gekoppeld aan de woorden/het thema van veilig leren lezen of aan de seizoenen.
Voor muziek maken we gebruik van de methode Moet je doen. We zingen liedjes, klappen ritmes en luisteren naar verschillende soorten muziek.
 
Computer
De computer wordt ingezet om het automatiseren van het rekenen verder te oefenen. Ook voor taal zijn er verwerkingsspelletjes die de kinderen op de computer doen. Later in het jaar gaan de kinderen een stukje tekst typen in Word.
De kinderen gebruiken een koptelefoon bij de computer, wilt u deze meegeven (voorzien van naam) naar school?
 
Gym
De gymlessen worden gegeven in de Rietschoot door de vakleerkracht gym.
De kinderen gymmen in gymkleding en dragen gymschoenen. Na de gymles douchen de kinderen zich. Wilt u op de gymdagen een gymtas meegeven met gymspullen, gymschoenen en een handdoek. Gymspullen vergeten is niet mee gymmen.
 

In groep 4 en groep 5.

Taal

We werken met de methode Taal op Maat.
Deze methode heeft een duidelijke structuur voor de leerlingen en extra plusmateriaal.
De leerlingen werken zowel in een schrift als in een werkboek. Ook maken zij opdrachten op de computer.
 
Spelling
We werken met de methode Spelling op Maat
Spelling bestaat uit het leren van woordcategorieën en er wordt gestart met de werkwoordspelling.
 
Rekenen
We werken met de Methode Wereld in Getallen.
De doelen van het blok waar we mee bezig zijn hangen op de deur van de klas.
De leerlingen maken de toetsen digitaal.
Leerstof in groep 4 ; automatiseren van de sommen tot 20, tafels,  sommen tot 100,
lengte ,meten, geldsommen, klok kijken digitaal en analoog.
Dit jaar is er ook veel aandacht voor de tafels en het automatiseren tot 20.
Leerstof in groep 5; tafels, deelsommen, sommen tot 100, later in het jaar tot 1000 en het verkennen van de getallen tot 2000, lengte ,meten,geldsommen, klok kijken digitaal en analoog.
 
 
Technisch lezen
Voor  technisch lezen hebben we de methode Estafette.
De leerlingen werken in drie groepen (instructie, basis en plusgroep)
De leerlingen lezen in een leesboek en daarnaast maken zij opdrachten in een werkboek.
 
Er wordt  regelmatig gelezen in een boek uit de bibliotheek, na het lezen van een boek vullen de leerlingen regelmatig een boekverslag in en er staan boekbesprekingen gepland.
 
Begrijpend lezen
We werken met de methode Tekstverwerken.
Per les oefenen de leerlingen met één leesstrategie. Vervolgens passen we deze strategieën ook toe tijdens het lezen van bijvoorbeeld de zaakvakken. Daarnaast gebruiken we een oefenboek van cito om ander soorten opdrachten te oefenen.

Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken.
De leerlingen schrijven met een vulpen of een Stabilo.
 
Aardrijkskunde
We werken met de methode Wijzer.
De leerlingen werken veel met de atlas en leren hoe zij hierin dingen kunnen opzoeken.
Daarnaast gebruiken we regelmatig Google Earth.

Geschiedenis
Wij werken met de methode Eigentijds (uit de Blinkserie) , waarbij de leerlingen zelf onderzoekend leren met gevarieerde opdrachten.
Blink Wereld - geschiedenis brengt geschiedenis dichtbij met spannende verhalen die de leerkracht zelf voorleest of vertelt, en met platen op het digibord waarin men steeds nieuwe dingen ontdekt. De methode zuigt kinderen de geschiedenis in door de spannende verhalen en sprekende illustraties. Verschillende tijden worden bijna letterlijk ingeprent op het netvlies van de leerlingen. Ook de bijbehorende muziek, stemmen en geluiden helpen leerlingen om zich te verplaatsen in een andere tijd.

https://www.blink.nl/onze-lesmethodes-zijn-anders

Natuur en techniek
Dit schooljaar starten wij met de methode Binnenste buiten (van Blink)
Blink Wereld - natuur en techniek. Elke les geeft een nieuwe uitdaging: Hoe kun je een tornado maken? Hoe erg is het wanneer jouw favoriete dier uitsterft? Hoe kun je veilig een stroomdraad aanraken? Blink Wereld - natuur en techniek laat kinderen stap voor stap ontdekken en ervaren. Met prachtige foto’s, grappige filmpjes en haalbare proeven en onderzoekjes. Waarna ze de wereld nooit meer hetzelfde zullen zien.
 
Verkeer
De leerlingen werken met de Jeugdverkeerskrant.
Elk schooljaar komen er 8 delen uit en deze zijn voorzien van herkenbare situaties in het verkeer. Waarbij de leerlingen hun rol als deelnemers zullen herkennen. Na elk krantje volgt een toets over dat item.Gym
Er is wekelijks 1 gymles van een vakleerkracht en 1 leerkracht van de leerkracht zelf.
Na de gymles douchen alle kinderen, tenzij er door de ouders een goede reden is aangegeven.

Leefstijl
Dit is een methode voor sociaal emotionele vaardigheden.
Lessen bestaan o.a. uit spelletjes, praatopdrachten, werkbladen enz.
We doen wekelijks een les. De onderwerpen/thema’s laten we gedurende de week terugkomen.
U ontvangt met de start van een nieuw blok een informatie brief via Digiduif.
 
Expressie
Muziek geven we o.a. met behulp van de methode Muziek moet je doen.
De nadruk ligt vooral op zingen, maar ik hoop dit uit te breiden met digibord lessen.
Tekenen en handvaardigheid wisselen elkaar af.
We proberen met de onderwerpen aan te sluiten waar we in de klas mee bezig zijn met bijv. de wereld oriënterende vakken of het schoolthema.
Eén keer per jaar verzorgen de leerlingen samen met een andere groep een Open Podium waarbij ouders mogen komen kijken.


ICT
Leerlingen werken op de computer met rekenen en spelling.
Ook gebruiken wij het programma Leskompas, dit kan thuis ook gebruikt worden.
Als school hebben wij ook een ICT protocol, deze kunt u vinden op de website en in de klas.