Nieuws uit de onderbouw
Thema’s en ontdekkend leren
Omdat thematisch werken ons aanbod op een speelse en uitdagende manier verrijkt werken we met thema’s vanuit kleuteruniversiteit.
Kleuteruniversiteit bestaat uit thematische projecten op basis van (prenten-)boeken, in samenwerking met uitgevers van kinderboeken. De thema's zijn zorgvuldig ontwikkeld door onderwijsprofessionals.  De doelen van het lesmateriaal worden uitgebreid beschreven en sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs. In de thema’s komen naast taal en rekenen nog veel meer vaardigheden en doelen aan bod als: motoriek, muziek, Engels, kunstzinnige vorming, dans en drama, natuur en techniek. Het ontdekkend leren door allerlei doe en ontdek opdrachten worden daar waar mogelijk aan de thema’s gekoppeld.
 
Taal
Taal neemt in ons onderwijs een sleutelpositie in. Taal is immers overal!
Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. We praten met kinderen over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Voorlezen, verhalen vertellen en versjes om het geheugen te trainen zijn belangrijk als voorbereiding voor het lees- en taalonderwijs. Het voorbereidend lezen en schrijven is hierin een kernactiviteit. Taalaanbod komt in alle deelactiviteiten aan bod in de thema’s die we gedurende een schooljaar aanbieden vanuit kleuteruniversiteit. Bij het aanbieden van de thema’s sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. We maken kinderen bewust van de beginnende geletterdheid door o.a. de letter van de week aan te leren. Deze komt ook terug in de thema’s. We stimuleren het lezen en voorlezen op school en thuis door regelmatig kinderen uit de andere groepen te laten voorlezen maar ook het samen lezen met een ouder of leerkracht om het plezier in taal te vergroten en zo een waardevolle talige omgeving te creëren. We gaan dit jaar op school starten met een “zwerfboeken station” om het lezen te stimuleren bij kind en ouders. Hierover ontvangt u informatie via de Digiduif. Tevens starten we weer met leesouders. Aanmelden kan bij de leerkracht.
 
Rekenen
Het rekenaanbod zit geïntegreerd in ons thematisch aanbod van kleuteruniversiteit maar daarnaast maken we ook gebruik van de “activiteitenlijn kleuters “ van de methode Rekenrijk. Bij rekenen komen getalbegrip, meten en meetkunde aan bod. Alle begrippen die nodig zijn om te kunnen rekenen. Onder deze hoofdlijnen vallen alle rekenbegrippen. Rekenen komt overal in terug binnen de klas en de thema’s. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het oefenen van de dagen van de week, opzeggen van de telrij, terugtellen, herkennen van de cijfers, rekenbegrippen als meer/minder, veel/weinig maar ook klein, kleiner, kleinst en groot, groter, grootst en nog veel meer.
 
 
Sociaal emotioneel
Voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebruiken we door de hele school de methode “Leefstijl”.
Dit komt ook aan bod in de thema’s vanuit de kleuteruniversiteit. De sociaal emotionele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel bij kleuters. Hoe gaan we met elkaar om. Groepsvorming is een belangrijk onderdeel die aan de start van een schooljaar volop de aandacht heeft. Hoe gaan we met elkaar om en hoe kunnen we de groepsvorming positief beïnvloeden.
Vorig schooljaar hebben we hier als een workshop groepsdynamiek in gevolgd van Barry Redeker. Dit jaar zullen we ons door een masterclass gedrag hierin verder verdiepen.
 
Motoriek
Voor de ontwikkeling van de grove motorische vaardigheden hebben de kinderen gym. 1 keer per week van de vakleerkracht gym in de Rietschoot en op andere momenten van de eigen leerkracht. Ook het buitenspelen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling. Binnen de thema’s komen er ook veel fijnmotorische vaardigheden aan bod als: knippen, tekenen en schilderen maar ook spelletjes. Het goed aanleren van de pengreep is belangrijk. Als school hebben we ook sportieve school evenementen als een sportdag en de koningsspelen.
Graag willen we van ieder kind gymschoenen op school hebben die we ook kunnen gebruiken als we van de speelzaal gebruik maken. Wanneer de kinderen nog niet zelf hun veters kunnen strikken zou het fijn zijn als er gymschoenen met elastiek of klittenband zijn.
 
Aanbod thema’s dit schooljaar:
Voor dit schooljaar hebben we de volgende thema’s gepland.
 
Start 11 september 2017                      Thema Kleur en vorm. Letters die centraal staan; M van Meten en de D van Driehoek
Start 2 oktober 2017                             Thema Griezelen * ( kinderboekenweek) Letters die centraal  staan; G van Griezelen en de H van Heks.
Start 13 november 2017                       Thema ‘nog 13 nachtjes wakker liggen’ (sinterklaas) Letters die centraal staan; S van Sint en de P van Piet. Na de sint ook de K van Kerst.
Start 8 januari 2018                              Thema Winter. Letters die centraal staan; P van Pinguïn en de W van Winter.
Start 5 maart 2018                               Thema Op de boerderij van boer Bert. Letters die centraal staan; B van Boer Bert en de K van Koe.
Start 26 maart 2018                              Thema op wereldreis (schoolbreed project wereldfeesten). Letters die centraal staan; W van Wereld en de R van Reizen.
Start 4 juni 2018                                   Thema Romeinen* Letter die centraal staan staan; G van Gladiator en de B van Bijna vakantie.
 
*Gezamenlijke themahoek met de andere kleutergroepen
 
De ontdekhoeken in de klas worden over 4 periodes verdeeld:
  1. Tot de herfstvakantie
  2. Tot de kerstvakantie
  3. Tot de meivakantie
  4. Tot de zomervakantie
 
Tijdens een thema willen we buiten het aanbod en de materialen vanuit school ook veel vanuit de kinderen zelf laten komen en daarbij mogen ze voorwerpen, die bij het thema passen meenemen.
Soms zullen we u ook via de DigiDuif vragen of u materialen heeft, die wij kunnen gebruiken bij het thema.
 
Verjaardag, vieringen, eten en drinken
Vanaf 5 jaar mogen de kinderen hun verjaardag vieren in de klas. Dit feest vieren we altijd gelijk
‘S morgens in de klas. De jarige mag naast het trakteren in de eigen klas ook even langs bij de leekrachten van de andere kleutergroepen en groep 3. Wel is handig om het vieren van de verjaardag even af te stemmen met de leerkracht.
Verder vieren we natuurlijk ook Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerst op school.
Wat betreft het eten en drinken hebben we op de woensdag altijd een fruitdag en mag er alleen fruit en drinken mee naar school genomen worden. Op andere dagen mag dit natuurlijk ook fruit zijn of een “gezonde” koek naast het drinken.
 
Dagindeling, uitgestelde aandacht, zelfstandigheid
Tijdens de informatieavond zullen wij u één en ander vertellen over hoe de dagindeling loopt in een kleuterklas en hoe we de kinderen leren omgaan met uitgestelde aandacht en het zelfstandig werken.
Tijdens de informatieavond heeft u in de klas de diverse methodes en materialen die we in de klas gebruiken kunnen inzien.